Výběrové řízení k investiční akci!

11.03.2015 15:28

Věc: Výběrové řízení k investiční akci:

 „ Oprava pultové střechy školní budovy č.p.416 nad aulou“.

Vážený obchodní partnere,

vyhlašujeme výběrové řízení na zhotovitele výše uvedenou akci.

Oprava zahrnuje odstranění střešní krytiny a nevyhovující skladby tepelné izolace, čištění a úpravu plochy střechy, osazení klempířských prvků, položení nové střešní krytiny a napojení svodů do kanalizace.

V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy, podklady pro realizaci a všeobecné podmínky pro výběrové řízení.

1) Termíny realizace :       předpoklad zahájení prací: 23. března 2015

                    předpoklad ukončení:        17. dubna 2015

2) Požadavek na doklady :

 - doklad o oprávnění k podnikání ( výpis z obchodního rejstříku )
 - osvědčení pro izolace budov a osvědčení pro montáž předepsané střešní krytiny
 - podepsaná smlouva o dílo
 - čestné prohlášení že :
na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

3) Způsob zpracování ceny :
dle projektové dokumentace pro akci „Oprava pultové střechy školní budovy č.p.416 nad aulou“ , včetně dopravy a pojištění.  Do rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na lešení, oprava pultové střechy bude probíhat v souběhu se zateplováním budovy a bude využito stávající lešení. Náklady související s pronájmem nebo postavením lešení budou zahrnuty do celkové nabídkové ceny.   

4) Soutěžní lhůta :
nabídky lze podat  do 17. března 2015, do 14,00 hodin. Hlavním kritériem výběrového řízení je cena. 

5) Zadávací lhůta :
uchazeč je podanou nabídkou vázán do 23. března 2015.

6) Místo, způsob pro podávání nabídek :
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416,p.o. 739 91 Jablunkov, ul.Školní 416, k rukám  ředitele Ing. Szotkowski Roman (kancelář č. 31, budova  školy ul.Školní 416).

 

Obálka s nabídkou musí být uzavřená a viditelně označená  „Oprava pultové střechy školní budovy č.p.416 nad aulou - NEOTVÍRAT“

 Způsob doručení: poštou nebo osobně na výše uvedenou adresu

7) Kontakt na zadavatele :         
 Ing. Roman Szotkowski, tel.+420 558 357 811

  sekretariat@sos.jablunkov.cz

8) Obecné podmínky :
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek respektive zrušení souteže.

Veškeré předané podklady považujte za důvěrné !

Očekáváme Vaši nabídku a jsme s pozdravem

 

Přílohy:

- projektová dokumentace

- slepý rozpočet

- smlouva o dílo

 

 Ing. Roman Szotkowski, ředitel organizace