Zadání maturitní práce

Zadání maturitních prácí pro školní rok 2020/2021.

Obor: Dopravní prostředky
Maturitní práce: Vylosování nebo přidělení odborného tématu 19.10.2020
Délka práce: Minimálně 25 stran psaného textu. Započítává se obsah i použitá literatura.
Termín odevzdání: Do 26.2.2021 vedoucímu maturitní práce. Práce bude odevzdána ve dvou výtiscích v kroužkové vazbě.
Praktická část: Bude dodána jako příloha k teoretické části. Tzn. vytištěná PowerPointová prezentace.
Student, který  bude vykonávat obhajobu maturitní práce, přinese sebou PowerPointovou prezentaci na nosiči CD nebo flash.
 

Struktura práce a formální úpravy maturitní práce: formuprmatprac.doc (71,5 kB)

 


POKYNY , HARMONOGRAM (plnění dílčích úkolů)

1.  Seznámení s tématem. Získat přehled o dostupnosti odborné literatury a informačních zdrojích. Zjištění technického zázemí, podmínek a možností pro měření. Dostupnost a použití měřících přístrojů.

Termín: 6.11.2020 do 12:00 hod.
 

2.  Dle získaných materiálů, informací a instrukcí vytyčit obsah práce. Rozvrhnout a pojmenovat kapitoly a podkapitoly. Určit objekty a části pro měření. Stanovit způsoby a postupy pro měření.

Termín: 30.11.2020 do 12:00 hod.
 

3. Zpracování hrubého konceptu práce. Dokončené nebo rozpracované některé kapitoly. Provedeno alespoň jedno dílčí měření, nebo jeho část.

Termín: 18.12.2020 do 12:00 hod
 

4. Kompletní zpracování práce v dokumentu WORD. Praktická část formou prezentace jako příloha. Předložení ke schválení a hodnocení.

Termín: 22.01.2021 do 12:00 hod.
 

5. Prostor pro kompletaci a případně doladění celé práce.  Vytisknutí a svázání do kroužkové vazby. Odevzdání ve dvojím vyhotovení.

Termín: 26.02.2021 do 12:00 hod


Nesplnění, nebo nedodržení některých z výše jmenovaných bodů (termínů) způsobí, že budete neklasifikováni (N) z předmětu OaD na pololetním vysvědčení. Hodnocení jednotlivých bodů Vašim konzultantem ovlivní výslednou známku z předmětu OaD podle váhy (známka OaD – 60%, hodnocení mat. práce – 40%)